Greenpeace wereldwijd

Ydhi Mahatma/GP

Greenpeace pakt milieuproblemen wereldwijd aan. Milieuproblemen zoals klimaatverandering houden zich immers niet aan landsgrenzen. Greenpeace is een van de grootste internationale milieuorganisaties, actief in meer dan veertig landen verspreid over alle continenten. Zo’n drie miljoen financiële supporters en duizenden vrijwilligers steunen Greenpeace; wereldwijd zijn de inkomsten circa € 250 miljoen.

Internationale organisatie

Greenpeace International (officieel: Stichting Greenpeace Council) coördineert de internationale campagnes van Greenpeace. Ook is Greenpeace International verantwoordelijk voor onze schepen. Haar kantoor staat in Amsterdam. Alle Greenpeace-kantoren hebben een afgevaardigde in de algemene vergadering die één keer per jaar bij elkaar komt. Dit is het hoogste orgaan van Greenpeace International. De directeuren van alle kantoren komen twee keer per jaar bij elkaar. Samen stellen ze een global programme op met langetermijndoelstellingen voor de campagnes en een global resource plan met een meerjarenbegroting voor de gezamenlijke programma’s en investeringen.

Steun aan campagnes en activiteiten in andere landen

Dankzij de financiële steun van velen is Greenpeace Nederland het kantoor met de hoogste bijdrage per hoofd van de bevolking. Daardoor kunnen we veel bijdragen aan de internationale en Europese Greenpeace-campagnes en aan de ondersteuning van Greenpeace-activiteiten elders. In 2012 bedroeg dit 41 procent van onze totale uitgaven, in 2011 was dat 44 procent. Om onze wereldwijde ambities voor het milieu te kunnen realiseren, is het de bedoeling dat in de komende jaren in alle landen waar Greenpeace gevestigd is meer inkomsten worden geworven.

Overeenkomsten

Greenpeace Nederland sluit overeenkomsten met Greenpeace International voor onze bijdragen aan internationale campagnes. Hierin leggen we vast aan welke projecten en andere activiteiten het geld zal worden besteed, in overeenstemming met het global resource plan 2011-2013. Greenpeace International volgt en bewaakt de voortgang en de resultaten. Dat gebeurt aan de hand van rapportages van de projecten en ontvangende kantoren, die ook naar de financierende kantoren gaan. De raad van toezicht van Greenpeace Nederland keurt de projecten waaraan we meebetalen goed en de auditcommissie volgt de rapportages van Greenpeace International op de voet. Na afloop evalueert Greenpeace International de aanpak en de resultaten, verbetert de projecten waar nodig en past eventueel de campagnestrategieën aan.

Ondersteuning

Een aantal internationale projecten waaraan Greenpeace Nederland financieel bijdroeg, staat eerder in dit jaarverslag per campagnethema beschreven. Daarnaast gaf Greenpeace Nederland in 2012 financiële ondersteuning aan Greenpeace-campagnes in Afrika, Australië-Pacific, Brazilië, China, Japan, Mexico, Rusland en Zuidoost-Azië, en het Greenpeace-lobbywerk bij de Europese Unie in Brussel. Een overzicht van alle projecten en bedragen vindt u in de jaarrekening, tabel B1.