Jaarrekening 2012

In de jaarrekening, die onderdeel is van de jaarverslaggeving, doet Greenpeace Nederland (volledig: Stichting Greenpeace Nederland) verslag van de financiën van het afgelopen jaar. De jaarrekening bestaat uit de Balans, de Staat van baten en lasten, het Kasstroomoverzicht, de Grondslagen en hierna de Toelichting met daarin een samenvatting.

Download hier de Jaarrekening 2012 (als pdf)


Op deze pagina staan drie tabellen, die een beknopt maar helder inzicht verschaffen in de financiële situatie van Greenpeace.

Baten en lasten

De realisatie van de baten bleef eind 2012 achter bij de gestelde begroting en viel lager uit dan de gerealiseerde baten van 2011. Voornaamste oorzaak van de daling in 2012 zijn tegenvallende bijdragen uit nalatenschappen en incidentele giften (€ 1,7 miljoen lager dan begroot en € 1,3 miljoen minder dan in 2011).

De lasten in 2012 zijn conform begroting en waren inclusief de extra impuls in fondsenwerving. Deze impuls heeft nut gehad: het remde de forse daling van financiële supporters van de afgelopen jaren. We verwachten in 2013 de daling van financiële supporters nog verder in te perken en de stabiliteit van de inkomsten te behouden. Vanuit de resultaten in 2012 zijn voor de begroting 2013 de operationele lasten naar beneden bijgesteld.

De balans geeft de financiële positie van Greenpeace Nederland weer per 31 december 2012, na de bestemming van het resultaat. Ter vergelijking zijn ook de cijfers per 31 december 2011 opgenomen.

Het balanstotaal daalde met 38 procent ten opzicht van 2011. Het negatieve resultaat is onder andere ontstaan door de extra bijdrage aan de internationale plannen die nog doorlopen in 2013. De toelichting per balanspost vindt u in de volledige jaarrekening.

Besteed aan doelstellingen

We verdelen de lasten die Greenpeace Nederland besteedde aan haar doelstellingen in internationale activiteiten, nationale campagnes, en communicatie en mobilisatie, werving baten, beheer en administratie.

Aan elke euro die we in 2012 ontvingen, voegden we 30 cent uit de reserves toe. Dit was mogelijk omdat we voorgaande jaren een deel opzij legden voor toekomstige bestedingen. De extra uitgaven betroffen vooral de extra internationale bestedingen.