Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Actievoorwaarden Free the Arctic30 538

Bladzijde - 16 oktober, 2012

Onder de algemene actievoorwaarden wordt verstaan:


Organisator: Stichting Greenpeace Nederland & Radio 538
Actie: Free the Arctic 30 en Save The Arctic
Actiesite: http://www.greenpeace.nl/freethearctic30/?actie=538
Deelnemer: een natuurlijke persoon.

De actie wordt georganiseerd door Greenpeace Nederland:

Pakhuis Amsterdam, Jollemanhof 15-17, 1019 GW Amsterdam,
Postbus 3946, 1001 AS Amsterdam

En:

Radio 538 B.V.:

Bergweg 70, 1217 SC Hilversum,
Postbus 2538, 1200 CM Hilversum

Op de actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Meedoen aan deze actie kost de deelnemer niets. Het doel van de site is bezoekers in actie te laten komen om actievoerders van Greenpeace vrij te krijgen en de Noordpool te beschermen door dit gebied tot natuurreservaat uit te laten roepen. Daarnaast kan de bezoeker van de site de boodschap van de campagne verspreiden via social media. Bezoekers worden in staat gesteld een petitie te tekenen voor bovengenoemde doelstellingen. De petitie is een oproep aan de Russische ambassade voor de onmiddellijke vrijlating van alle actievoerders en voor bescherming van de Noordpool. De brief wordt namens de deelnemer aan de Russische Ambassade verstuurd.
Onder deelname aan deze campagne wordt verstaan het tekenen van de petitie (met naam, e-mailadres en optioneel het telefoonnummer). De persoonsgegevens die hierbij worden achtergelaten, worden vastgelegd in de donateursadministratie van Greenpeace. Deelnemers aan de actie worden over het verloop van de Noordpoolcampagnes geïnformeerd per e-mail, telefoon en post. De deelnemers wordt gevraagd vaker in actie te komen voor deze en andere campagnes van Greenpeace. De e-mails zullen eens per twee weken worden verzonden en tussentijds, indien noodzakelijk geacht door de organisator. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink onder aan elke e-mail die wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace Nederland. Afmelden voor verder telefonisch contact kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze servicedesk: 0800 - 4223344.
Een sms-bericht versturen houdt in dat personen die een sms met het woord 'GREENPEACE' versturen naar het telefoonnummer 4333 via de link in het reply-bericht de brief naar de ambassade kunnen sturen. Dit bericht is gratis, exclusief de kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon.

Door te sms-en maakt men kans om met 30 vrienden aanwezig te zijn bij het 538 event Jingleball op 21 december 2013. Voor de voorwaarde van radio 538 zie www.538.nl
De actie loopt van 18 november 2013 tot 12 december 2013 15:00. Met deze actie willen deelnemers zich inzetten voor de vrijlating van de Arctic 30.

De winnaars zullen willekeurig door Greenpeace worden bepaald.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt zich het recht voor om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

Door gebruik van de website (het achterlaten van persoonlijke gegevens) of het sturen van een sms accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en worden gebruikt door de organisator ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemer in kwestie.

De sms-berichten worden verwerkt door Geef-sms. Geef-sms werkt geheel volgens de gedragscode sms-diensten. Hier vindt je meer informatie over de gedragscode.

Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld.

De deelnemer geeft de organisator toestemming hem/haar via e-mail en telefoon te informeren over acties en campagnes of te vragen donateur te worden. Meer uitleg over de registratie van persoonsgegevens door Greenpeace vind je in het Greenpeace-privacybeleid.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is evenmin verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige andere vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gehouden voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Niets uit de inhoud van de website mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de organisator. Delen via Facebook en Twitter juichen we toe.
Greenpeace Nederland, 18 november 2013