Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Actievoorwaarden

Bladzijde - 2 juni, 2015
Actievoorwaarden Polar Campagne 2015

Onder de algemene actievoorwaarden wordt verstaan:
Organisator: Stichting Greenpeace Nederland
Actie: Polar campagne
Actiesite: www.greenpeace.nl/Noordpool
Deelnemer: een natuurlijke persoon.
De actie wordt georganiseerd door Greenpeace Nederland:

Smederij
NDSM-Plein 32
1033 WB Amsterdam
Postbus 3946
1001 AS Amsterdam

Op de actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Het doel van de campagne: “Help mee de Noordpool beschermen”, is het oproepen om de Noordpool te beschermen, dit kan door het gebied officieel uit te roepen tot beschermd gebied zoals dat ook in 1998 met de Zuidpool gebeurd is. De eerste stappen zijn gezet: Shell is vertrokken van de Noordpool en toekomstige boringen zijn verboden door Amerikaanse regering, nu moeten we doorpakken. De deelnemers roepen politici op deze stap te zetten. Door het achterlaten van onder andere naam, e-mailadres en optioneel het telefoonnummer laat de bezoeker weten de campagne “Help de Noordpool te beschermen”,  te willen helpen. Ook is het mogelijk de campagne te delen via e-mail en social media.

Deelnemers aan de actie kunnen over het verloop van de campagne geïnformeerd worden per e-mail en/of telefoon. De deelnemers wordt gevraagd nog meer in actie te komen voor deze en andere campagnes van Greenpeace. De e-mails zullen maximaal eens per 2-3 weken worden verzonden, en tussentijds indien noodzakelijk geacht door de organisator. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt. Er wordt alleen eenmalig telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace Nederland. Afmelden voor het telefoongesprek kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze servicedesk 0800 - 4 22 33 44.

De actie loopt vanaf oktober 2015 tot een nader te communiceren tijdstip. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie vroegtijdig te beëindigen. Dit zal dan bekend worden gemaakt via de actiesite en per e-mail.

Alle petitie tekenaars tellen ook mee voor de wereldwijde Greenpeace Save The Arctic (STA) campagne en tellen mee in de aantallen daarvan, inmiddels bestaat deze groep uit meer dan 7 miljoen wereldwijde Arctic Defenders.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Door deelname aan de actie (het achterlaten van persoonlijke gegevens op de actiesite) accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door de organisator ten behoeve van het uitvoeren van de actie en het verstrekken van informatie aan de deelnemers gedurende de actie. Meer informatie over de registratie van persoonsgegevens door Greenpeace, lees je in het Greenpeace-privacybeleid.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het internet, voor één of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, voor het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van de organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit de organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.
De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.
Niets uit de inhoud van de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van de organisator.

Greenpeace Nederland, oktober 2015