Terug naar de Bijen

Actievoorwaarden Red de bijen

Onder de algemene actievoorwaarden wordt verstaan

Organisator: Stichting Greenpeace Nederland
Actie: Red de bijen
Actiesite: www.reddebijen.nl
Deelnemer: een natuurlijke persoon.
De actie wordt georganiseerd door Greenpeace Nederland:
NDSM-Plein 32
1033 WB Amsterdam
Postbus 3946
1001 AS Amsterdam

Op de actie zijn de actievoorwaarden van toepassing. Door aan de actie deel te nemen, aanvaardt de deelnemer de toepasselijkheid van de actievoorwaarden en verklaart de deelnemer zich akkoord met de inhoud van de actievoorwaarden.

Meedoen aan deze actie kost de deelnemer niets. Het doel van de campagne is het redden van bijen en het bevorderen van gezonde landbouw. Door het achterlaten van de voornaam, e-mailadres en optioneel het telefoonnummer laat de bezoeker weten mee te helpen om de bijen te helpen. Bezoekers worden in staat gesteld een petitie te tekenen. Ook is het mogelijk de campagne te delen via e-mail en social media en Greenpeace te steunen met een donatie.

Deelnemers aan de actie worden over het verloop van de Red de bijen geïnformeerd per e-mail en telefoon. De deelnemers wordt gevraagd nog meer in actie te komen voor deze en andere campagnes van Greenpeace. De e-mails zullen eens per 2-3 weken worden verzonden, en tussentijds indien noodzakelijk geacht door de organisator. Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt. Er wordt alleen telefonisch contact opgenomen met de deelnemers die zelf hun telefoonnummer bekend hebben gemaakt aan Greenpeace Nederland. Afmelden voor het telefoongesprek kan direct tijdens het telefoongesprek of via onze Servicedesk 0800 - 4 22 33 44.

De actie loopt van 9 april 2013 tot een nader te communiceren tijdstip. De organisator behoudt zich het recht voor om de actie vroegtijdig te beëindigen. Vroegtijdige eindiging wordt bekendgemaakt via de actiesite en per e-mail.

Overige voorwaarden

De organisator behoudt het recht om iedere deelnemer te diskwalificeren en/of van deelname uit te sluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met de actievoorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.

Naw-gegevens en/of andere persoonsgegevens die de organisator in verband met de deelname aan deze actie verkrijgt, worden opgenomen in het gegevensbestand van de organisator en zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Door deelname aan de actie (het achterlaten van persoonlijke gegevens op de actiesite) accepteert de deelnemer dat persoonlijke gegevens worden geregistreerd en gebruikt door organisator ten behoeve van het uitvoeren van de actie en ten behoeve van het verstrekken van informatie aan de deelnemers gedurende de actie. De gegevens die worden gebruikt om een vriend uit te nodigen zullen niet door de organisator ofwel derden worden gebruikt. Lees voor meer uitleg over hoe de registratie van persoonsgegevens door Greenpeace werkt, in het Greenpeace privacybeleid.

De organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, een of meer van de in deze actievoorwaarden genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware. De organisator is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van persoonlijke gegevens of enige ander vorm van informatie die door de deelnemer op de actiesite wordt achtergelaten. De organisator sluit iedere aansprakelijkheid ter zake volledig uit.

Iedere aansprakelijkheid van organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze actie sluit organisator voor zover wettelijk mogelijk volledig uit.

De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te beëindigen zonder hiervan een nadere aankondiging te doen. Klachten betreffende de actievoorwaarden en de actie kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisator.

De organisator kan onder geen beding verantwoordelijk worden gesteld voor het niet (tijdig) beantwoorden van vragen.

Niets uit de inhoud van de actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder uitdrukkelijk toestemming van de organisator.

Greenpeace Nederland, 02-05-2013