Cookies helpen ons om jou beter over ons werk (en acties) te informeren. Wil je meer informatie?

Bio-energie

Bio-energie is energie die wordt opgewekt uit biomassa, een verzamelnaam voor plantaardig en dierlijk materiaal, zoals GFT-afval, mest en hout. Uit landbouwgewassen zoals maïs en soja kunnen biobrandstoffen worden gemaakt waarop auto’s kunnen rijden. Mest kan worden vergist tot biogas en hout kan worden verbrand in een energiecentrale.

In de zoektocht naar alternatieven voor vervuilende fossiele brandstoffen heeft bio-energie de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. De Europese Unie heeft bijvoorbeeld het vermengen van gewone benzine en diesel met biobrandstoffen verplicht gesteld. Ook wordt een fors deel van de groene stroom die energiebedrijven aanbieden, opgewekt door hout te verstoken. Helaas zijn deze vormen van bio-energie vaak lang niet zo duurzaam als wordt beweerd.

Beter dan olie en kolen?

Fossiele brandstoffen, zoals aardolie en steenkool, zijn in principe ook plantenresten, miljoenen jaren geleden gevormd. Het verbranden daarvan brengt extra CO2 in de atmosfeer, een broeikasgas dat zorgt voor klimaatverandering. Bij het verbranden van biomassa komt net zo veel CO2 vrij, maar die uitstoot wordt, zo beweren overheden en bedrijven, direct gecompenseerd. Voor elke verbrande plant of boom wordt namelijk, zo is de redenatie, een nieuwe aangeplant, die weer CO2 opneemt uit de lucht. Helaas is de realiteit anders. In de praktijk blijkt bio-energie in veel gevallen even slecht of zelfs slechter voor het milieu te zijn dan aardolie en steenkool.

Ontbossing en voedseltekorten

De biobrandstoffen waarop auto’s momenteel rijden, zijn meestal gemaakt van voedselgewassen, zoals maïs, koolzaad, soja of palmolie. Er is veel landbouwgrond nodig om al die biobrandstoffen te produceren. In bosrijke gebieden, zoals in Zuid-Amerika en Indonesië, wordt bos gekapt om soja- en palmolieplantages aan te leggen. Onacceptabel, als je bedenkt dat een vijfde van onze CO2-uitstoot is te wijten aan ontbossing.

De stijgende vraag naar deze gewassen zorgt er bovendien voor dat de voedselvoorziening in vooral armere landen onder druk komt te staan. Zo worden de stijgende voedselprijzen sinds 2007 deels veroorzaakt door het gebruik van voedselgewassen voor de productie van biobrandstoffen. In de Verenigde Staten belandt ongeveer de helft van de maïsoogst in de tank van auto’s. Greenpeace is, net als veel ontwikkelingsorganisaties, tegen het gebruik van landbouwgewassen voor biobrandstoffen. Biobrandstoffen uit reststromen, zoals gebruikt frituurvet, zijn wel verantwoord. Greenpeace heeft met onderzoek aangetoond er voldoende duurzame alternatieven voor biobrandstoffen uit voedsel.

Stroom uit bomen

In Nederland wordt de laatste jaren steeds vaker hout bijgestookt in kolencentrales. De opgewekte stroom krijgt vervolgens een groen label. Het probleem is dat energiebedrijven niet transparant zijn over de herkomst van het hout. Greenpeace heeft aangetoond dat lang niet al dit hout duurzaam is. In Canada worden bossen gekapt om Europese kolencentrales te voorzien van brandstof. Greenpeace eist van energiebedrijven dat ze alleen écht duurzame biomassa gebruiken en duidelijk zijn over de herkomst.

Duurzame bio-energie kan slechts een beperkte bijdrage leveren aan onze toekomstige energievoorziening, omdat de hoeveelheid duurzame biomassa niet oneindig is. In het Energy Revolution Scenario laat Greenpeace zien hoe een duurzame energievoorziening mogelijk is, zonder afhankelijk te zijn van bio-energie.

De laatste updates

 

Geen resultaten gevonden.

Onderwerpen